اهداف معاونت
حوزه امور توانبخشی با هدف اجرای سطح سوم پیشگیری ،توسعه خدمات توانپزشکی بمنظور جبران ضایعات جسمی و ذهنی ، افزایش آگاهی معلول نسبت به میزان توانائیها و محدودیتهای خود ،کوشش برای افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به پدیده معلولیت(تغییر نگرشها) ، برابرسازی فرصتها، و نهایتاً خودشکوفایی و توانمند سازی معلولین در قالب پنج دفتر (امور جسمی حرکتی و حسی- امور معلولین ذهنی - امور بیماران روانی مزمن - توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR ،امور سالمندان ) به ارائه خدمات ذیل می پردازد
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 5
تعداد کل بازدید کنندگان: 205780