ارائه خدمات تخصصی به صورت سرپایی و نگهداری به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب، از طریق مراکز اورژانس اجتماعی ، مداخله در بحران و .... با حمایتهای مادی و معنوی
- بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی
2- مرکز مداخله در بحران ( فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ) « اورژانس اجتماعی »
3- خدمات سیار اورژانس اجتماعی
4- خانه سلامت
5- خط تلفن اورژانس اجتماعی ( 123)

 
معرفی خدمات دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی

معرفی فعالیت : بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
گروه هدف:
دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی
اهداف :
1- ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی ، اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی.
2- جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بدآموزی مراجعین در یک مکان.
اقدامات اجرایی:
دختران و زنانی که نیاز به حمایت و بازپروری دارند ابتدا از طریق تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران (فردی ، خانوادگی و اجتماعی ) ارزیابی شده و در صورت داشتن شرایط لازم به مرکز حمایت و بازپروری اعزام می گردند . این مراکز طبق وظایف قانونی محوله دختران و زنان را نگهداری و یا بصورت غیر شبانه روزی تحت پوشش داشته و از طریق ارائه خدمات تخصصی نظیر مددکاری اجتماعی، روان شناسی ، بهداشتی ( پزشکی و روانپزشکی) ، آموزشهای فنی و حرفه ای و فرهنگی زمینه های بازگشت به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش و ایجاد استقلال و کسب درآمد مشروع ، ازدواج و تشکیل خانواده فراهم آورده و در تامین حداقل نیازهای اقتصادی و حل مسائل و مشکلات یاری می نماید.معرفی فعالیت: مرکز مداخله در بحران (فردی، خانوادگی، اجتماعی) « اورژانس اجتماعی »
گروه هدف :
- زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد
- زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی
- افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند
- کودکان خیابانی و کار
- همسران آزار دیده
- کودکان آزار دیده
- مبتلایان به اختلال هویت جنسی
- دختران و پسران فراری از منزل
- سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند
اهداف:
- ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خوددر شرایط بحرانی .
- ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی .
- ارتقاء آگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نیازهای خدمت گیرندگان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی .
- شناسائی مناطق وکانونهای آسیب زا و انجام مداخلات توامندسازی اجتماع محور

اقدامات اجرایی :
افراد می توانند به صورت خود معرف و یا با معرفی واحد سیار اورژانس اجتماعی(123) و خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)و یا با معرفی از طریق از مراجع قضایی ، انتظامی، سازمانها و نهادهای ذیربط و ... به مرکز مراجعه نموده و از خدمات این مرکز به صورت رایگان و شبانه روزی و یا به صورت سرپایی و نگهداری موقت ارایه می گردد بهره مند گردند . در این مرکز پس از پذیرش، ارزیابی های تخصصی اجتماعی ، روانشناختی ، بهداشتی و درمانی ، حقوقی تیم تخصصی مرکز ( متشکل از مسوول مرکز ، مددکار اجتماعی ، روانشناس ، روانپزشک ، مشاور حقوقی ) با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل مراجع ، تصمیم گیری نموده و سپس نسبت به ارایه خدمات تخصصی به افراد اقدام می گردد . خدمات تخصصی مرکز شامل خدمات مددکاری اجتماعی ، خدمات روانشناسی ، خدمات روانپزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، خدمات حقوقی و خدمات آموزشی و تربیتی می باشد .
- زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی می توانند به مدت 3 تا حداکثر 20 روز از خدمات نگهداری موقت استفاده نمایند . این مدت با تایید تیم تخصصی مرکز برای یک دوره دیگر قابل تمدید است .
- خدمات این مرکز می تواند از طریق تماس با خط اورژانس اجتماعی 123 و خدمات اجتماعی سیار و همچنین از طریق حضور تیم های تخصصی مستقر در سایر سازمانها یا نهادهای ذیربط نیز به افراد در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی ارایه شود .
توضیح:
فعالیت های خدمات اجتماعی سیار،خط تلفن اورژانس اجتماعی و برنامه توانمندسازی سکونتگاهای غیررسمی با رویکرد اجتماع محور زیر نظر این مرکز می باشند.
-

معرفی فعالیت : خدمات اجتماعی سیار
گروه هدف:
1 – افراد در معرض آسیب اجتماعی
2 – افراد آسیب دیده اجتماعی
3 – گروههای هدف مشمول دریافت خدمات از سازمان بهزیستی
اهداف:
1– ارائه خدمات اجتماعی اولیه و سرپائی به افراد شامل خدمات مددکاری ، روان شناسی، آموزشی، فرهنگی و نیازهای اولیه زیستی ( تغذیه ، پوشاک)
2 – ایجاد و ارتقاء آگاهی و اطلاع رسانی به افراد در زمینه طرحها و فعالیتهای مراکز دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
3 – شناسایی مناطق آسیب زا
4 – پوشش دادن به خط تلفن اورژانس اجتماعی
5- پیگیری موار ارجاعی از مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(اورژانس اجتماعی)
اقدامات اجرایی :
نحوه پذیرش :
1 – خود معرف
2 – شناسایی و جذب خدمت گیرندگان توسط مددکار اجتماعی
3 – خط تلفن اورژانس اجتماعی 123
4 – سایر سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی

معرفی فعالیت : خانه سلامت
گروه هدف :
دختران 18 تا 30 ساله که هیچگونه مشکل اخلاقی ندارند و بد سرپرست یا بی سرپرست می باشند.
خانه سلامت به مراکزی اطلاق میشود که طبق وظایف قانونی محوله ، دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات زمینه های کسب استقلال اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و در تامین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتلا به آسیبهای اجتماعی یاری می نماید.
اهداف :
1 - حمایت و نگهداری از دختران در معرض آسیب اجتماعی نیازمند حمایت اجتماعی .
2 - فراهم نمودن زمینه های تحصیل ، اشتغال ، خودکفایی و استقلال این افراد.
3 - شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران در معرض آسیب و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندیها.
4 - جلوگیری از ابتلاء دختران در معرض آسیب به آسیبهای اجتماعی.
اقدامات اجرایی :
دخترانی که نیاز به حمایت و نگهداری دارند ابتدا از طریق تیم تخصصی مراکز مداخله در بحران فردی خانوادگی اجتماعی ارزیابی شده و در صورت داشتن شرایط لازم به خانه های سلامت فرستاده می شوند مدت زمان حمایت از این دختران حداکثر 6 ماه و در صورت تائید تیم تخصصی تا یکسال می باشد که ظرف این مدت کلیه تلاش ها در جهت فراهم آوردن امکانات بازگشت به خانواده و یا بستگان و یا سایر روش های ترخیص به منظور کوتاه نمودن زمان زندگی در مرکز صورت می پذیرد

معرفی فعالیت : خط تلفن اورژانس اجتماعی ( 123)

کودکان در معرض آزار و آزار دیده
همسران در معرض آزار و آزار دیده
زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی
دختران و پسران فراری
کودکان خیابانی
مبتلایان به اختلال هویت جنسی
سالمندان و معلولین و سایر گرو ه های هدف سازمان بهزیستی
افرادی که قصد خودکشی دارند.
سایر افرادی که در شرایط حاد و بحرانی قرار دارند.
اهداف :
اطلاع رسانی خدمات سازمان بهزیستی به گروه های هدف
شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع
مداخله بموقع برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند
اقدامات اجرائی:
چنانچه تماس تلفنی تماس گیرنده مرتبط با حیطه وظایف این خط نباشد، با ارائه یک راهنمایی کوتاه، تماس پایان می پذیرد ولی

اگر تماس تلفنی مرتبط با وظایف این خط باشد با توجه به شرایط افراد اقدامات ذیل انجام می شود:

-مراجعه حضوری به محل از طریق خدمات اجتماعی سیار(در استانهایی که خدمات اجتماعی سیار راه اندازی نشده است از-طریق تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی اقدامات انجام می شود.
- ارجاع به مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(اورژانس اجتماعی).

-ارجاع به سایر مراکز تابعه سازمان بهزیستی به تناسب شرایط افراد در حوزه معاونت های امور اجتماعی،امور فرهنگی و مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی و ...

-ارجاع به سازمان های موجود اعم از دولتی و غیر دولتی به تناسب شرایط افراد.

 پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 206299