شرح وظایف دبیرخانه


ثبت نامه های ارباب رجوعان ـ راهنمایی آنها به قسمتهای مختلف تا حصول نتیجه درخواست
2ـ حروف چینی نامه ها
3ـ دریافت نامه از اتوماسیون سازمان بهزیستی کشور, ثبت و ارجاع آنها
4ـ ارسال نامه به سازمان بهزیستی کشور , ثبت و ارجاع آنها
5ـ دریافت و ارسال نامه ها از شبکه دولت ( داخل استانی )
6ـ دریافت و ارسال فاکس و ثبت و ارجاع آنها
7- طراحی و تنظیم جداول مربوط به سازمان
8ـ ارسال و دریافت نامه ها به حوزه های زیر مجموعه ( شهرستانها)
9ـ ثبت و ارجاع نامه های پست ( دریافتی از اداره پست )
10ـ آماده سازی نامه ها جهت ارسال به اداره پست
11- تنظیم کارتابلهای داخل ستادی و ارجاع به معاونتهای مختلف
12- ثبت , توزیع و پرینت نامه های اتوماسیون داخل سازمان
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206060