شرح وظایف واحد آموزش

1- ارتباط و همکاری مستمر با دفتر بودجه ،تشکیلات و آموزش و همچنین سایر موسسات آموزشی استان واخذ برنامه های آموزشی کارکنان
2- نیاز سنجی آموزشی کارکنان واحدهای تابعه استان
3- اعلام برنامه های آموزشی مصوب به معاونین ، روسای ادارات و کلیه واحدهای اجرایی تابعه استان
4- برنامه ریزی اجرایی آموزشی کارکنان بهزیستی استان با توجه به برنامه های آموزشی مصوب و الویتهای تعیین شده
5- ثبت و ضبط شناسنامه های آموزشی کارکنان براساس دستورالعملها و بخشنامه های صادره
6- ارتباط با دفتر آموزش و پژوهش استانداری در امر صدور گواهینامه های آموزشی نوع اول و دوم
7- همکاری لازم با امور اداری (کارگزینی) استان در مورد صدور احکام ماموریت آموزشی کارکنان
8- همکاری با امور اداری (کارگزینی) استان درزمینه فراهم نمودن آموزش ضمن خدمت کارکنان با توجه به نتیجه ارزشیابی سالیانه
9- گزارش عملکرد دوره های آموزشی برگزارشده ودردست اجراء به مدیریت استان و دفتر بودجه ، تشکیلات و آموزش (هر 6ماه)
10- همکاری لازم در برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی ،سمینارها دراستان
11- پیگیری و اعلام موانع و مشکلات اجرای برنامه های آموزشی به مدیریت استان و دفتر بودجه ، تشکیلات و آموزش و کسب رهنمودهای لازم
12- نظارت و کنترل بر گزاری مطلوب آزمونها در مراحل مختلف
13- انجام سایر امور محوله که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد

 پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205727