1. انجام وظایف اداری و مالی مدیر کل بهزیستی استان در غیاب وی با توجه به اختیارات تفویض شده
2. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه های واحدههای تابعه طبق دستورالعمل های صادره و خط مشی کلی سازمان برنامه و بودجه با توجه به توسعه فعالیتها
3. ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوطه و بخشنامه های اداری و مالی به واحدهای مراکز تابعه در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها
4. نظارت بر تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز ستاد مرکزی سازمان
5. نظارت بر انجام امور اداری و پرسنلی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی کلی سازمان در قالب اختیارات تفویض شده استان
6. نظارت بر تهیه و تنظیم فرمهای ارزشیابی کارکنان طبق ضوابط اجرایی ابلاغ شده به استان
7. نظارت بر انجام امور مالی و نگهداری حساب اموال واحدهای تابعه و امضای اسناد مالی با توجه به مقررات مربوطه
8. نظارت بر حسن اجرای امور تدارکاتی و خدماتی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعیین شده
9. پیش بینی تجهیزات فنی مورد نیاز واحدهای توانبخشی با همکاری معاون توانبخشی و اقدام مناسب جهت تهیه آن
10. برنامه ریزی جهت تامین اهداف سازمان بهزیستی در سطح استان با توجه به مقررات و خط مشی های تعیین شده با همکاری معاونت امور توانبخشی و امور اجتماعیپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 4
تعداد کل بازدید کنندگان: 206084