دستور العمل حمایتهای جبران کار آیی معلولین شاغل در بخش غیر دولتی به کارفرمایان

الف – عنوان فعالیت :

پرداخت یارانه حمایتهای جبران کارآئی  معلولین شاغل در بخش غیر دولتی به کارفرمایان

1-هدف از پرداخت یارانه فوق جبران بخشی از محدودیت کارائی معلولین شاغل در بخش غیر دولتی با توجه به تاثیر شدت معلولیت در کارایی اشتغال ایجاد شده وهمچنین ایجاد انگیزه بکارگیری معلولین توسط کارفرمایان خواهد بود به طریقی که کارفرما ضمن دریافت یارانه مذکور نسبت به پرداخت کامل حقوق ودستمزد معلولین بکار گرفته شده بر اساس قانون کار اقدام نماید.

2-منظور از بخش غیر دولتی شامل کلیه کارفرمایان حقیقی وحقوقی ،شرکتهای تعاونی ،سهامی –بنگاههای کسب وکار و...بوده که نسبت به بکارگیری توانخواهان اقدام می نمایند.

 

ب- اهداف پرداخت یارانه موضوع این دستور العمل عبارتند از :

1-اقدام در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

2-ایجاد انگیزه وتشویق کارفرمایان در بکارگیری معلولین وپرداخت کامل حقوق ومزایای مصوب قانون کار

3-ایجاد زمینه استقلال اقتصادی معلولین اشتغال یافته وبروز استعدادها وخلاقیتهای آنان وهمچنین جلوگیری از سر خوردگی وخود کم بینی

 

ج- جامعه هدف ومدت اجرای فعالیت:

کلیه معلولین اعم از ذهنی –جسمی –حرکتی وحسی (نابینایان وناشنوایان )وبیماران روانی مزمن که توانایی آموزش واشتغال را داشته باشند به مدت پنج سال از یارانه حمایتهای جبران کارآیی برخوردار میگردند.

1-بکارگیری نابینایان مطلق وعقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر وسایر معلولیتهای شدید با تشخیص کمیته مربوطه از اولویت استفاده از یارانه موضوع این دستور العمل برخوردار خواهند بود.

 

د-فرآیند پرداخت یارانه:

1-تعیین درصد معلولیت توسط کمیسیون پزشکی

2-تعیین میزان یارانه حمایتهای جبران کارآیی معلولین شاغل در بخش غیر دولتی بر اساس درصد معلولیت ومیزان تاثیر معلولیت در محدودیت کارآیی معلولین برای شغل در نظر گرفته شده از حداقل 10%تا حداکثر 50% حداقل حقوق ودستمزد سالیانه قانون کار توسط کمیته مربوطه.

3-تکمیل فرمها برابر نمونه های 1و2و3 پیوست

4-تنظیم قرارداد کار فیمابین کارگر وکارفرما والزام کارفرما به رعایت قوانین کار وتامین اجتماعی

5-نظارت مستمر بر اجرای تعهدات کارفرما از طریق حوزه مشارکتهای مردمی،اشتغال وموسسات خیریه خواهد بود.

6-پرداخت یارانه مصوب به کارفرما پس از ارائه تصویر مستندات پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تائید شده توسط شعب تامین اجتماعی وهمچنین اسناد تائید شده پرداخت حقوق ودستمزد معلول شاغل شده مطابق میزان تعیین شده در فرم شماره 2 پیوست.

تبصره:در صورت ضرورت وتصویب کمیته های (سازمان بهزیستی استان وشهرستان )موضوع ماده 5 دستور العمل جامع حمایتهای مالی سازمان بهزیستی کشور،پرداخت توام یارانه موضوع این دستور العمل وحق بیمه سهم کارفرمائی بلا مانع است.

 

 

 

 

 

فرم شماره 1

سازمان بهزیستی استان ......                                                                                                                        شماره پرونده.................

اداره بهزیستی شهرستان .......                                                                                                                    تاریخ تکمیل فرم .............

نمونه فرم درخواست کارفرما

 

کمیته اجرائی اشتغال شهرستان :

سلام علیکم

احترامااینجانب .............................فرزند ................شماره شناسنامه ....................صادره از ................با کد ملی ...................مدیر عامل/رئیس /مالک شرکت/کارگاه :..........................با نوع فعالیت .........................توان بکارگیری ...................نفر معلول ............نفر مرد ..........نفر زن با استفاده از یارانه جبران کارآیی معلولین در قبال انجام تعهدات قانونی مربوطه را دارم .

خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مقتضی معمول فرمایند.

شماره تلفن تماس:

آدرس محل کار:

نام ونام خانوادگی کارفرما

                                                                                                                          امضاء-تاریخ

فرم شماره 2

سازمان بهزیستی استان .........                                                                                                     شماره پرونده ...................

اداره بهزیستی شهرستان ................                                                                                        تاریخ تکمیل فرم ................

نظریه کمیته

 

کمیته ......................در تاریخ .................با حضور اعضای نامبرده زیر جهت بررسی واعلام نظر در خصوص درخواست مورخ ...........مدیر عامل /رئیس/مالک شرکت/کارگاه:....................به شماره ثبت: .................تشکیل وپس از بحث وتبادل نظر در صورت رعایت فرایند پرداخت یارانه موضوع بند (ه)دستور العمل حمایتهای جبران کارآیی معلولین شاغل شده در بخش غیر دولتی توسط کارفرما،با پرداخت ماهیانه .............درصد حداقل حقوق ودستمزد مصوب قانون کار به کارفرما در رابطه با توانخواه ...................دارای معلولیت ..............موافقت گردید.

اسامی اعضاء

سمت                                                                                                                                                              امضاء

-

-

-

-

فرم شماره 3

سازمان بهزیستی استان ...........                                                                                                   شماره پرونده.................

اداره بهزیستی شهرستان ...............                                                                                           تاریخ تکمیل فرم .............

نمونه تعهد نامه

اینجانب ................فرزند ...........متولد ..........شماره شناسنامه ..............با کد ملی ...........مدیر عامل /رئیس/مالک شرکت/کارگاه...............به شماره ثبت .............در رشته .................که از یارانه جبران کارآیی معلولین سازمان بهزیستی کشور بابت بکارگیری آقا/خانم..............دارای معلولیت .............بهره مند می گردم .تعهد مینمایم ضمن رعایت مقررات ودستور العملهای مربوطه موارد زیر را اقدام نمایم :

1-پرداخت حقوق ودستمزد نامبرده برابر قانون کار وارائه اسناد تائید شده مربوطه بصورت ماهیانه

2-ارائه مستندات پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تائید شده توسط شعبه تامین اجتماعی مربوطه

3-بکارگیری توانخواه به مدت 5 سال واولویت ادامه اشتغال نامبرده پس از آن

4-همکاری با کارشناسان سازمان بهزیستی مراجعه کننده به محل کار وفعالیت خود وارائه اطلاعات لازم به آنها وهمچنین پاسخ به مکاتبات بهزیستی در اسرع وقت

5-اعلام نشانی جدید خود به سازمان بهزیستی در صورت تغییر محل سکونت یا تغییر محل کار

6-استرداد کلیه وجوه دریافتی وجبران کلیه خسارات وزیان وارده درصورت عدم رعایت تعهدات ویا ارائه اطلاعات یا اسناد خلاف واقع بدون حق هیچگونه ادعا واعتراض

آدرس محل سکونت:

آدرس محل کار:

تلفن دسترسی فوری:

تاریخ :                                 اثر انگشت :                                                                    امضاء

صحت امضاءآقا/خانم..........مورد تائید وگواهی این دفتر خانه میباشد.

محل مهر وامضاء دفتر خانه

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206080