شیوه نامه پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی

مقدمه

در راستای اجرای مواد95،96،97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ،ماده 55 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و با انگیزه ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای معلولان و مددجویان و ترغیب کارفرمایان به جذب این عزیزان ، شیوه نامه پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و خوداشتغالی(بیمه صاحبان حرف ،مشاغل آزاد و بیمه اختیاری ) به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

 

اهداف:

-فراهم آوردن زمینه استفاده از تسهیلات بیمه های اجتماعی جهت افراد تحت پوشش .

-تشویق کارفرمایان جهت بکارگیر ی نیروی انسانی مورد نیاز از جامعه هدف سازمان بهزیستی.

-امنیت شغلی و پایداری اشتغال ایجاد شده مددجویان و معلولین.

-کاهش درصدی از افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی.

 

تعاریف:

کارفرما: فردی است که راسا و یا از طریق نماینده خود با ایجاد زمینه اشتغال پایدار نسبت به بکارگیری جامعه هدف اقدام می نماید.

حق بیمه: عبارت است از وجوهی که کارفرما یا مددجو به سازمان تامین اجتماعی برای استفاده فرد اشتغال یافته از مزایای بیمه ای آن سازمان پرداخت می نماید.

صاحبان حرف و مشاغل آزاد(خوداشتغالی): مددجویان و معلولینی که دارای مجوز شغلی و فعالیت بوده و راسا به انجام کار معین و مشخص به صورت خوداشتغالی اشتغال به کار دارند.

بیمه شده: معلول  و مددجویی هستند که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه استفاده از مزایای مقرر در قوانین تامین اجتماعی را دارا می باشد.

خانواده بیمه شده : شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع قوانین تامین اجتماعی استفاده می کنند.

 

جامعه هدف: کلیه افراد دارای معلولیت،زنان سرپرست خانوار ، فرزندان بی سرپرست بالای 18 سال،مراکز سازمان(ترخیص شده یا مقیم) و معتادین بهبود یافته در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی (18 ماه ترک موفق) که امکان اشتغال آنها فراهم شده است.

 

مشمولین دریافت حق بیمه کارفرمایی:

کلیه کارفرمایانی که نسبت به بکارگیری جامعه هدف اقدام و بخشی از حق بیمه آنان( سهم کارفرمایی) را به سازمان تامین اجتماعی واریز و بر اساس قانون کار حقوق و دستمزد پرداخت نموده اند.

تبصره:

در صورت محدود بودن اعتبارات اولویت پرداخت بر اساس موارد ذیل خواهد بود:

 

1-کارفرمایانی که نسبت به بکارگماری معلولین اقدام نموده اند.

2-کارفرمایانی که نسبت به تعهدات خود عمل نموده و رضایت کارگر را در ابعاد رفتارهای اقتصادی ،فردی و اجتماعی جلب نموده اند.

3-کارفرمایانی که از تسهیلات وجوه اداره شده برخوردار نبوده اند.

4-کارفرمایانی که در مشاغل تخصصی از جامعه هدف استفاده می نمایند.

5-شرکتهای تعاونی و موسسات ثبت شده مددجویان و معلولین.

6-کارفرمایانی که کمتر از سقف تعیین شده از تسهیلات برخوردار گردیده اند.

 

 

مشمولین دریافت حق بیمه خوداشتغالی:

*مددجویان و معلولین(جامعه هدف) که نسبت به ایجاد اشتغال بصورت انفرادی اقدام نموده اند و راسا نسبت به پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی مبادرت نایند.

*دوره بازتوانی و زمان قطع مستمری آنها با توجه به شغل ایجاد شده مشخص و تدوین شده باشد.

تبصره: در صورت محدود بودن اعتبارات اولویت پرداخت بر اساس موارد ذیل خواهد بود:

1-حداکثر 6ماه از شروع فعالیت اشتغالزایی سپری شده باشد.

2-مددجویانی که سابقه قبلی بیمه را دارا باشند.

3-مددجویانی که افراد بیشتری را تحت تکفل دارند.

4-مددجویانی که از تسهیلات اشتغالزایی استفاده نکرده باشند.

 

تبصره:

حمایتهای موضوع این دستورالعمل (در صورت وجود اعتبار) با هماهنگی و نظارت حوزه اشتغال و با تصویب کمیته های(سازمان بهزیستی استان و شهرستان) موضوع ماده 5 دستورالعمل جامع حمایتهای مالی سازمان بهزیستی کشور و همچنین ارائه مدارک و مستندات لازم قابل پرداخت خواهد بود.

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 202747