دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت

به نام خدا دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی  ماده 1 در اجرای تبصره ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی موضوع تشخیص معلولیت قانون مذکور بر عهده کمیسیونهای پزشکی  در شهرستانها و استانها با ترکیب ...

به نام خدا


دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت


ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی

ماده 1


در اجرای تبصره ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی موضوع تشخیص معلولیت قانون مذکور بر عهده کمیسیونهای پزشکی  در شهرستانها و استانها با ترکیب و وظایف پیش بینی شده در این دستورالعمل می باشد.


تبصره : نحوه کار هر یک از کمیسیونهای ماده فوق و تشخیص شدت معلولیت افراد مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون توانبخشی سازمان با بهره گیری از تجارب کمیسیونهای پزشکی سایر وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادها تهیه و پس از تایید رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهزیستی استانها و شهرستانها ابلاغ می گردد.

ماده2


به منظور تشخیص نوع معلولیت و شدت از کارافتادگی افراد معلول موضوع ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت شهرستان با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:

الف) یک نفر پزشک عمومی ترجیحا دوره دیده مشاوره ژنتیک ( با انتخاب رئیس بهزیستی شهرستان) به عنوان رئیس 


ب) مسئول توانبخشی بهزیستی شهرستان به عنوان دبیر کمیسیون 


ت) مددکار اجتماعی


  د) روانشناس


  ه) کارشناس در رشته های توانبخشی حداقل سه سال سابقه(فیزیوتراپی، کاردرمانی ،  فنی ارتوپدی ترجیحا و در صورت عدم حضور آنها، شنوایی سنج،گفتار درمان،بینایی سنج).تبصره 1: در صورت نیاز از متخصص مربوطه به عنوان مدعو با حق رای دعوت به عمل آید.


تبصره 2: جلسات کمیسیون حداقل هر 15 روز یکبار تشکیل و با حضوردو سوم اعضا رسمیت خواهد داشت ، تصمیمات کمیسیون در صورتی معتبر خواهد بود که حداقل نصف بعلاوه یک  اعضا حضور داشته باشند.


تبصره 3: تاکید بر دعوت متخصصان در صورت نیاز با حق رای حسب ضرورت انجام گردد.


تبصره 4: تشکیل پرونده مشاوره ژنتیک جهت فرد معلول و خانواده درجه یک آن با هدف


پیشگیری از تکرار بیماری یا معلولیت در خانواده الزامی است.


تبصره 5: در صورت اعتراض معلول، ظرف مدت 10 روز، مورد کتبا اعلام و به کمیسیون تجدید نظر در استان ارجاع گردد.

ماده 3


به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات معلولان نسبت به آرا صادره از سوی کمیسیون بدوی پزشکی شهرستانها در خصوص نوع معلولیت و درصد از کارافتادگی کمیسیون تجدید نظر پزشکی تشخیص معلولیت استان با ترکیب ذیل تشکیل می گردد.

الف) پزشک عمومی به عنوان رئیس با انتخاب مدیر کل استان


 ب) تا حد امکان از پزشکان متخصص با حق رای دعوت به عمل آید.


ج)2 نفر کارشناس امور توانبخشی به عنوان دبیر کمیسیون و عضو کمیسیون


د) کارشناس امور حقوقی بهزیستی استان


ه) روانشناس


ذ) کارشناس مددکاری


ر) عضو مهمان از کمیسیون شهرستان در صورت نیاز

تبصره 1: تشکیل جلسه ماهی یکبار خواهد بود و در صورت ضرورت بطور اضطراری تشکیل گردد.


تبصره 2: حضور معلول در کمیسیون تجدید نظر ضروری می باشد.


تبصره 3:در صورت اعتراض معلول یا قیم قانونی،مورد به کمیسیون عالی پزشکی ارجاع گردد.

ماده 4


ادارات کل بهزیستی استانها موظفند پس از تشکیل کمیسیون شهرستان و در صورت اعتراض معلول پس از رای کمیسیون ماده 3 این آئین نامه ، نسبت به صدور کارت ملی معلولیت برای معلولان مطابق کارت های ارسالی از حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اقدام و تسهیلات و مزایای پیش بینی شده برای معلولان در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را با در نظر گرفتن نوع معلولیت ومیزان از کار افتادگی بر قرا ر نمایند.

تبصره : تسهیلات و مزایای پیش بینی شده برای معلولان در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با توجه به نوع معلولیت و در صد از کار افتادگی آنها متفاوت بوده که نوع و میزان تسهیلات و مزایای مذکور طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا از سوی معاون توانبخشی سازمان به بهزیستی استانها و شهرستانها ابلاغ خواهد شد.

ماده 5


به منظور سیاستگذاری ،برنامه ریزی ، نظارت بر نحوه کار کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت استانها و شهرستانها ، کمیسیون عالی پزشکی تشخیص معلولیت با ترکیب و وظایف ذیل در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می گردد.


الف) ترکیب کمیسیون عالی:


1) معاون امور توانبخشی (به عنوان رئیس کمیسیون عالی)


2) کارشناس ارشد توانبخشی(1 نفر) به عنوان دبیر کمیسیون


3) کارشناس ارشد روانشناسی(1 نفر)


4) کارشناس ارشد مددکاری (1 نفر)


5) مدیران حوزه معاونت(5 نفر)


6) مدیر کل دفتر حقوقی سازمان یا نماینده وی


7) پزشک عمومی


 تبصره: حسب ضرورت دعوت از متخصص با حق رای

ب) وظایف کمیسیون عالی


1) سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم برای اجرای دقیق مفاد ماده 1 قانون و ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آئین نامه های مربوطه


2) تهیه و تدوین و اصلاح دستورالعملهای تخصصی نحوه تشخیص معلولیت و درصد از کارافتادگی


3) تفسیر ضوابط و مقررات پیش بینی شده برای تشخیص نوع و از کار افتادگی در آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه و اعلام نظر به کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر شهرستانها و استانها جهت اعمال رویه واحد


4)نظارت عالیه بر نحوه کار کمیسیونهای استانی و شهرستانی موضوع این آئین نامه و رسیدگی به تخلفات اعضا کمیسیون مذکور و عزل عضویت اعضا متخلف کمیسیون های استانها و شهرستانها تبصره 1: تشکیل جلسه بطور منظم هر2 ماه الزامی و بر حسب ضرورت و نیاز دبیر و دعوت رئیس کمیسیون بر اساس سوالات و ابهامات کمیسیون بدوی و تجدید نظرنیز تشکیل گردد.


تبصره2: جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه پس از بررسی و تایید تعداد نصف بعلاوه یک اعضا مصوب تلقی می شود.


تبصره 3:غیبت غیر موجه بیش از دو جلسه متوالی و سه جلسه متناوب در سال به منزله حذف عضو رسمی از کمیسیون می باشد و اعضا جایگزین با پیشنهاد ریاست کمیسیون و رای گیری اقدام می گردد.

ماده 6


بهزیستی استانها و شهرستانها مجاز هستند در چهارچوب مقررات و از محل اعتبارات جاری استان و کمکهای مالی مراکز به اعضا شرکت کننده در جلسه مبالغی را به عنوان حق جلسه و پاداش زحمات پرداخت نمایند.


تبصره 1: میزان حق جلسه پرداختی به اعضا کمیسیونهای موضوع این آیین نامه با رعایت مقررات مالی جاری سازمان توسط معاون توانبخشی پیشنهاد و به تایید شورای معاونین سازمان خواهد رسید.


تبصره 2: دبیرخانه کمیسیون عالی در حوزه معاونت توانبخشی سازمان و دبیرخانه کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در حوزه توانبخشی بهزیستی شهرستان و استان مستقر خواهند بود.

ماده 7


بهزیستی استانها و شهرستانها موظفند در انتخاب اعضا کمیسیونهای شهرستان و استان به نحوی برنامه ریزی نمایند که در کمیسیون بدوی تجدید نظر، تمامی اعضا(حسب ضرورت متخصص مربوطه) حضور داشته باشند.


اعضا انتخابی تا حد امکان افراد با تجربه ، مجرب و خوش نام انتخاب گردند.


تبصره : حسب ضرورت در تمامی شهرستانهای استان کمیسیون تشکیل و در صورت نزدیکی مسافت در نزدیکترین مرکز تشکیل و اقدام گردد.

ماده 8


بهزیستی شهرستانها و استانها موظفند حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب اعضا کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر شهرستان و استان و تشکیل اولین جلسه آنها اقدام نمایند و گزارش اقدامات خود را کتبا به معاون توانبخشی سازمان اعلام نمایند.

ماده 9


 مفاداین دستوالعمل برای کلیه واحدهای تابعه سازمان لازم الاجراست.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 202747