درباره سازمان > مدیریت سازمان > ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی، از واحدهای ستادی و زیر مجموعه ریاست محترم سازمان می باشد . وظایف اصلی این دفتر در بخشهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات خلاصه میگردد.

ارزیابی واحدهای تابعه سازمان از طریق شاخص های عمومی و اختصاصی تدوین شده، بازرسی موردی و یا دوره ای و بررسی شکایات واصله و ارسال پاسخ به متقاضی از جمله اقداماتی است که در این دفتر صورت می پذیرد.

سازمان بهزیستی به تهیه مجموعه اهداف راهبردی و برنامه های واحد ستادی و استانی نموده است که با پایش آن و اعلام میزان موفقیت واحدهای اجرایی در راستای اهداف و برنامه هــــای پیش بینی شده توسط کارشناسان این دفتر انجام می گیرد.

 

1- ارزیابی عملکرد :

- همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی.

- اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .

- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارایه به شورای تحول اداری.

-همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری به منظور تعیین و تایید امتیازات.

- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی سازمان.

- گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به دفتر ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده

- نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در سازمان

- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادیهای لازم .

- انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان بهزیستی کشور و استانداری ارجاع میگردد.

2- بازرسی:

- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.

- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.

- تهیه گزارشات نوبتی درفواصل زمانی مختلف برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی از عملکرد واحدهای اجرایی.

- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات

- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده

- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات آن به مدیر کل سازمان

آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش سازمان.

- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم ا زعملکرد کارکنان ومدیران به واحدامور اداری برای اعمال در وضعیت ومزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین

3- پاسخگویی به شکایات

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان سازمان

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور
- جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

سامانه پیامک دفتر مدیریت عملکرد (بازرسی و پاسخگویی به شکایات) : 30008530

تلفن مستقیم دفتر مدیریت عملکرد، حوزه پاسخگویی به شکایات :  66760697-021

شماره نمابر :  66700336-021

سامانه شبانه روزی ثبت شکایات تلفنی دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی استان قزوین : 33221375-028پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206517