اداره بهزیستی شهرستان آبیک به تبع از سازمان بهزیستی کشور و سازمان بهزیستی استان قزوین ، درزمینه توانبخشی، بازتوانی، حمایت وکمکهای نقدی وغیرنقدی، ارائه مشاورهای عمومی وتخصصی، آموزش، مراقبت ونگهداری وکاهش آسیبهای اجتماعی به مددجویان(معلولین، سالمندان، کودکان ونوجوانان، خانواده های تحت پوشش، معتادین، خانواده های آسب دیده و ..........) اقدام به فعالیت می نماید.

این سازمان باهدف بهبود مسمتر درجهت افزایش رضایتمندی مشتریان/ مددجویان اهداف واستراتژی خودراکه منطبق بر قانون اساسی کشور وبرنامه پنجم توسعه کشور است ومبنایی است جهت تعیین وبازنگری اهداف کیفیتی است بشرح زیر اعلام می دارد:

-          کنترل رشد آسیبهای اجتماعی و عوارض ناشی از آن

-          ترویج وآشناسازی مردم نسبت به فعالیتهاوخدمات سازمان وبهره مند نمودن آنان از این خدمات

-          بکارگیری مدیریت راهبردی درجهت بازتوانی وتوانبخشی گروههای هدف

-          بازنگری وارتقاء وبهبود ساختار وروشهای انجام کار

بدیهی است حسب نیاز خط مشی کیفیت بازنگری وبه روز خواهد شد.


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206078