توانبخشی مبتنی بر جامعه در مفهوم امروزی بر توانمند شدن افراد در بستر توسعه محلی و با تکیه
بر امکانات محلی تأکید دارد و در پی آن است که افراد کم توا ن، خانواده آنها و اعضای اجتماع
محلی با همکاری یکدیگر و در جریان یک برنامه مشارکتی و توسعه محور، در کنارهم برای بهبود
معاونت توانبخشی در CBR و ارتقاء وضعیت زندگی افراد کم توان تلاش کنن د. در این راستا دفتر
۶ ماهه اول سال ۱۳۹۱ با همکاری ۱۷ تسهیلگردر ۵ شهرستان قزوین و تعداد ۹۵۲ روستا و
جمعیت مناطق روستایی حدود ۵۰۰ هزار نفر به مددجویان تحت پوشش بهزیستی ساکن در روستا
خدمات رسانی نموده است .
۱. خدمات تسهیلگری شامل :
شناسایی معلولین ساکن در روستا و تحت پوشش درآوردن آنها مخصوصاً در روستاهای
دورافتاده بخش طارم سفلی که به امید خدا تا پایان سال جاری کلیه روستاهای این
بخش نیز شناسایی کامل خواهند شد. شناسایی های جدید در ۶ ماهه اول ۲۰۵ نفر بوده
است.
آموزش در خانواده تعداد ۲۷۵ خانواده که بصورت ارائه کتابچه های آموزشی به
خانواده ها جهت آشنایی و راهنمایی تحویل شده است.
آموزش خارج از خانواده که تعداد ۶۸ نفر جهت آموزشهای لازم از لحاظ تحصیلی و یا
حرفه آموزی به مراکز و مؤسسات مربوطه معرفی شدند.
خدمات ارجاعی به مراکز تخصصی و درمانی که ۷۲ نفر جهت درمان و یا دریافت خدات
توانبخشی به مراکز مربوطه ارجاع داده شدند.
دریافت وسایل کمک توانبخشی که در حدود ۵۳ نفر جهت دریافت وسایل کمک
توانبخشی مانند ویلچر، عصا، واکر، سمعک و... به مددکار ارجاع شدند.
مناسب سازی تعداد ۱۳ مورد که بصورت مناس ب سازی سرویس های بهداشتی منازل
معلولین روستایی انجام شده است.
و در بحث اشتغال که با توجه به اعتبارات ناکافی در این دفتر به ۱۵ نفر کمک موردی
اشتغال که اکثراً خرید دام بوده،پرداخت شده است.
تشکیل شورای توانبخشی و صندوق های توانبخشی روستایی که در حال حاضر تعدا د ۷
شورای روستایی بصورت نیمه فعال وجود دارند.
۲. خدمات آموزش ی: این دفتر در تابستان ۹۱ با هدف آگاه سازی و ارتقاء سطح دانش
تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات هم آموزی ماهانه ویژه تسهیلگران روستایی و
شهرستانها نموده است تا کنون ۵ جلسه هم آموزی برگزار شده است. CBR کارشناسان
به شهرستانها و پاسخگویی به سؤالات با هدف CBR ارسال پرسشنامه و کتابهای راهنمای
CBR آشنایی کامل رؤسای شهرستانها و کارشناسان حوزه توانبخشی و تسهیلگران با اهداف
که تاکنون سه کتاب و پرسشنامه ارسال گردیده است.
تشکیل کارگاههای آموزش ی در روستاها با عناوین پیشگیری از معلولیتها و مهارت های
زندگی ، توسط تسهیلگران محترم این برنامه که در آبان ماه سال جاری ۳ کارگاه در
روستاهای دولت آباد، شنستق سفلی و سیف آباد از توابع شهرستان تاکستان و ۲ کارگاه در
روستاهای سخص آباد و امیرآبادنو از توابع شه رستان بویین زهرا برگزار شده است . لازم
به ذکر می باشد که در آذر و دی ماه نیز ۱۱ کارگاه آموزشی در شهرستانهای البرز، قزوین
و تاکستان برگزار خواهد شد.
همچنین به مناسبت روز جهانی معلولین سه کارگاه بطور همزمان در سه روستا از توابع
شهرستانهای قزوین، تاکستان و بویین زهرا برگزار می شود و در این کارگاهها اطلاعاتی در
قالب پرسش با موضوع آگاهی از حقوق و قوانین معلولین در بین شرکت کنندگان در
کارگاه توزیع می شود.


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 4
تعداد کل بازدید کنندگان: 205334