زندگی سراسر تجربه ،زحمت و رنج شان مسئولیت جامعه و خانواده را جهت ارتقاء وضعیت روحی ، ایجاد سر زندگی و شادابی زندگی یک کودک جهت خانواده سرشار از شادابی و سرور است .
دوران کودکی دورانی سراسر جذابیت ، کنجکاوی ، شیرین کاری های کودکانه است .
نوجوانی سراسر امید و نا امیدی است .
جوانی انرژی و تلاش و پویایی است .
میانسالی کار و تلاش
کهنسالی ، ........
تعاریف
سالمند: به فردی اطلاق می گردد که بیش از 60 سال سن داشته و به علت پیامدها و عوارض ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن وی در اثر افزایش سن بوجود می آید نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد و از نظر سنی به سه گروه، سالمند جوان (60-70 سال)، سالمند میانسال(71-80 سال) و سالمند پیر (81 به بالاتر) تقسیم می گردند و از نظر میزان وابستگی به 3 گروه سالمندان مستقل- سالمندان نیمه مستقل و سالمندان وابسته تقسیم میشوند.
1-4-1: سالمند مستقل
2-4-1: سالمند نیمه مستقل
3-4-1: سالمند وابسته
سالمند مستقل: سالمندی که از حافظه خوبی برخوردار می باشد و توان انجام کارهای روزمره (ADL ) زندگی خود را در دارا می باشد و فقط در انجام کارها نیاز به نظارت دارد.
سالمند نیمه مستقل: سالمندی که در انجام بعضی و یا بخشی از کارهای روزمره زندگی خود نیاز به کمک دارد.
سالمند وابسته: سالمندی که وابسته به تخت می باشد و یا اینکه مبتلا به بیماری الزایمر
بوده و توان انجام کارهای روزمره خود را ندارد.
مراحل تشکیل پرونده :
1- مراجعه به بهزیستی شهرستان جهت تشکیل پرونده اولیه برای استفاده ازخدمات سازمان طی ارائه تقاضا
2- بررسی تقاضای موردنظر توسط کارشناس ستاد پذیرش ودرصورت تائید راهنمائی جهت ارائه مدارک مورد نیاز که شامل تصویر مدارک سجلی ، سرکوپن ، فرم تائیدیه سلامت روان وعدم ابتلا به بیماری های مسری (همچون بیماریهای پوستی ، سل، انگل و غیره )عکس از قفسه سینه ونوار قلب و دوقطعه عکس می شود .
3- تشکیل پرونده اولیه ودادن کد اختصاصی به سالمند مورد نظر وارجاع به واحد مددکاری
4- تهیه گزارش مددکاری وتعیین نوع خدمت مورد نیاز وارجاع پرونده حهت بررسی نهائی به کمیته توانبخشی شهرستان ودرنهایت تصویب خدمت مورد نظر توسط کارشناسان مربوطه درشهرستان
5- ارجاع پرونده به ستاد جهت ارجاع به مراکز تحت نظارت جهت دریافت خدمت مورد نظر
مراکز خدمات توانبخشی سالمندان (نگهداری ، شبانه روزی ، آموزشی وروزانه وویزیت درمنزل )
خدمات مراقبتی اولیه پزشکی وپرستاری ، روانی واجتماعی جهت افزایش توان مقابله باعوارض سالمندی درمراکز سالمندان به صورت شبانه روزی ، روزانه ویا مراقبت درمنزل ارائه می شود . درمراکز شبانه روزی خدمات توانبخشی ومراقبتی درتمام ساعات شبانه روز به سالمندان واجد الشرایط اراده می گردد ودرمراکز روزانه این خدمات که شامل خدمات آموزشی وحرفه آموزی نیز می گردد بصورت روزانه ارائه وسالمند درخارج وقت اداری به منزل مراجعه می نماید . خدمات مراقبت درمنزل نیز که توسط یک نیم تخصصی که شامل پزشک ، روانشناس ، کاردرمان ومددکار اجتماعی می گردد دوبار درماه به منزل سالمندان واجد الشرایط مراجعه وضعیت سالمند مورد بازبینی قرار گرفته وارائه خدمت می گردد .
عملکرد دفتر سالمندان درنه ماهه سال 91
1- استان قزوین دارای 6 مرکز شبانه روزی وتوانبخشی ومراقبتی مختص سالمندان می باشد که ازاین مراکز ، 3 مرکز بصورت مرکز جامع مشغول به فعالیت هستند . سالمندان تحت پوشش این مراکز به تعداد 230 نفر هستند . 2 مرکزنیز مشغول به فعالیت درخصوص ارائه خدمات توانبخشی روزانه باتعداد 80 نفر هستند ویک مرکز هم باظرفیت 30 نفر خدمات ویزیت درمنزل به سالمندان می نماید . شایان ذکر است جهت نظارت سازمان بر عملکرد صحیح این مراکز تیمی متشکل از دفاتر بازرسی ، مراکز غیردولتی ، حراست وارزیابی ازا این مراکز بازدیدومبادرت به تنظیم چک لیست وتهیه گزارش وارسال به مراکز وتعیین مهلت جهت مرتفع نمودن نواقص موجود می نماید .
2- اعلام نیاز درخصوص تاسیس مرکز توانبخشی روزانه سالمندان مرد درشهرستان قزوین وانجام مصاحبه بامتقاضیان وبررسی موضوع درکمیسیون ماده 26 ودرنهایت تعیین فرد واجد شرایط وفرد ذخیره و مکاتبه بابهزیستی شهرستان قزوین جهت انجام مراحل قانونی تاسیس مرکز مذکور.
3- پرداخت یارانه به مراکز برطبق لیست ارسالی .
- پرداخت مستمری به 110سالمند تحت پوشش وکمک موردی به سالمندان نیازمند
4- انجام مکاتبات وتشکیل جلسه بابهزیستی شهرستانها جهت چگونگی عملکرد ، هزینه کرد اعتبارات ، توزیع تجهیزات مورد لزوم وتشکیل پرونده وغیره برای سالمندان تحت پوشش .
5- موسسه مردم نهادپیام آوران مهروامید متولی ارانه خدمت به سالمندان درسطح استان بوده که همکاری نزدیک وصمیمیانه ای باسازمان بهزیستی داشته و بابرگزاری جلسات متعدد همسو بااهداف این سازمان درجهت رفع مشکلات سالمندان قدم بر می دارد.
6- برگزاری همایش روز جهانی سالمند باهمکاری اعضاء شورای ملی سالمندان ضمن برگزاری جلسات متعدد حهت برنامه ریزی بانمایندگان این دستگاه ها اعم از کمیته امداد امام خمینی ره ، شهرداری ، استانداری ،تامین اجتماعی ودانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل تربیت بدنی ، بیمه آتیه سازان حافظ درمورخ 12/7/91 درسالن اجتماعات دانشگاه تربیت معلم وتجلیل ازسالمندان نمونه استان . شایان ذکر است همایش مذکور باحدود 500 مدعو وباحضور مسئولین محترم از سازمان ها ی مختلف برگزار گردید که تنی چند از این بزرگواران به ایراد سخنرانی پرداختند . همچنین تهیه وتوزیع کتب ، پمفلد وبروشور های آموزشی ومختص سالمندان درزمینه های مختلف پزشکی ، تغذیه ، ورزش ورفاهی درطول زمان اجرای برنامه به مدعوین بصورت رایگان .
- برگزاری مراسم بمناسبت هفته سالمند درآسایشگا ههای سالمندان درسطح استان .
- انجام مصاحبه مطبوعاتی ، رادیو وتلویزیونی توسط مدیرکل ومعاونت امورتوانبخشی استان به مناسبت هفته منتسب به سالمندان
- چاپ ویزه نامه مربوط به موضوعات سالمندی درنشریه مهرنو وانجام مسابقه کتبی باموضوعات علمی مربوط به بیماریها وتغذیه مربوط به سالمندان واهداء جوایز به افراد برگزیده.
- نسب بنر وپلاکارد باموضوعات تکریم سالمندبمدت یک هفته درسطح شهر
- ارسال گزارش عملکرد شورای سلامت سالمندان به استانداری وپیگیری جهت تداوم این شورا وبرگزاری جلساتی به همین منظور جهت ایجاد انگیزه ، امید به زندگی وتدابیر رفاهی بیشتر برای سالمندان این قشرمعزز
- ارسال سخنان اولیاء وانبیاء به سازمانهای عضوشورای سلامت سالمندان جهت درج درمکاتبات اداری بمناسبت هفته بزرگداشت سالمندان
- ارسال مطالب مختص سالمندان باتوجه به شعار امسال وایام منتسب به سالمندان بمدت یک هفته به مرکز صدا وسیمای استان وپخش ازآنتن بصورت زیرنویس .
- بازدید از یکی از آسایشگاه های سالمندان درهفته کرامت توسط مدیرکل محترم سازمان ارشاد اسلامی استان ومعاونت امور توانبخشی وتقدیم هدایابه سالمندان شرکت کننده دراین مراسم درمورخ 9/6/91 .
- بازدید ازمراکز شبانه روزی سالمندان توسط سازمان های مختلف ، دانش آموزان درمقاطع تحصیلی مختلف ، دانشجویان وکودکان مهدها به مناسبت هفته بزرگداشت روز جهانی سالمند .
7- اعزام سالمندان پذیرش شده درمراکز به اردوهای زیارتی وسیاحتی درتابستان
8- برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف درمراکز توانبخشی تحت نظارت .
مشکلاتی که افراد سالمند که از زبان خود آنان مطرح شده شامل موارد ذیل می باشد:
سالمندان گروهی هستند که بیش از سایر افراد جامعه در معرض آسیبهای اجتماعی ، جسمی و زیست محیطی قرار دارند و بیش از دیگران احتمال بروز و وقوع اتفاق و حوادث برای آنان متصور است با این توصیف راهکار اندیشی جهت پیشگیری و مداخله ضروری بنظر می رسد.
با عنایت به اینکه سالمندی دوره ای از زندگی است که نوع رفتار و شرایط زندگی هر فرد از کودکی تا آن زمان می تواند بر این دوره تاثیر گذار باشد پس برنامه ریزی در این خصوص می تواند شامل حال همه سنین باشد.
شناسایی مشکل اولین گام در برنامه ریزی می تواند باشد.
فقر و تنگنای معیشتی ، معضلات عاطفی و احساس افسردگی و انزوا بعلت جدایی از فرزندان وعدم حمایت کافی از جانب آنان، اختلالات حرکتی و حسی و عصبی و نیاز به خدمات توانبخشی ، بیماریهای دوران سالمندی مانند بیماریهای قلبی – ریوی – کلیه و .... و نیاز به خدمات پزشکی و بهداشتی و بالطبع هزینه های بالای درمانی ، اختلالات تغذیه .
خودباوری و احساس ارزشمند ی بواسطه انتقال تجربیات دوران زندگی ، تعادل برقرارکردن در میزان توقعات از فرزندان و حمایتهای اجتماعی و مالی می تواند به سودمند واقع شدن این دوره منتج گردد.
یکی از ارکان مهم توانمندسازی این دوران ارتقاء روحیه نشاط، شادی و خودباوری سالمندان است؛ آنها با حضور پرنشاط خود انگیزه و امید به زندگی را در خود افزایش داده و این امر باعث کاهش مشکلات جسمانی و روحی آنها شده و هزینه‌های درمانی ناشی از افسردگی و.... را کاهش می‌دهد.
برگزاری برنامه‌های زیر می‌تواند در تقویت روحیه و افزایش نشاط و تحکیم پیوندهای اجتماعی و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بسزایی داشته باشد :
1-ارائه خدمات توانبخشی ومراقبتی همچون ویزیت ومعاینه بالینی سالمند ، ارائه خدمات تخصصی همچون فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی وغیره ،ارائه وسایل کمک توانبخشی مورد نیازوآموزش استفاده صحیح ازاین وسایل از طریق گسترش مراکز ویزیت در منزل و مراکز روزانه سالمندان .
2-حمایت مالی از انجمن های فعال در حوزه سالمندان و ترغیب ایشان به عضویت دراین انجمن ها وتقویت واجاد صندوق های قرض الحسنه درتشکلها ی امور سامندان بمنظور حمایتهای اقتصادی از سالمندان.
3- برگزاری کلاسهای آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف جهت احیای فرهنگ برخورد با سالمندان و تکریم فرد سالمند
4- آموزش مهارتهای زندگی ، چگونگی داشتن زندگی سالم وارتقاء عزت نفس سالمندان وخانواده از طریق ساخت فیلم و کلیپ های آموزشی بااین موضوع
5-مناسب سازی محیط و اماکن برای سالمندان وآموزش مناسب سازی محیط منزل بمنظور تردراحت ودسترسی آسایل به وسایل .
6- تاکید بر تشکیل منظم کمیته های استانی و شهرستانی وهماهنگی وهمکاری بین بخشی با سازمان های عضو شورای ملی سالمندان .
7- ارایه تعریف واضح از نحوه تشکیل پرونده در سازمان ( سالمندان بدون معلولیت چگونه و با چه تعریفی پرونده تشکیل دهند. )جهت ارائه خدمت به این عزیزان بخصو ص خدما توانبخشی روزانه .
8- فراهم‌ کردن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه از طریق ایجادتسهیلات وهمکاری دربوجود آموردن مشاغل مناسب باتوجه به توانائی ومهارت آنان ، گردهمایی ها ، پیاده روی ووتشکیل گروه های مختلف جهت تقویت روحیه وارتباط مستمرسالمندان بایکدیگر ، اجرای برنامه گردشگری درون شهری وبرون شهری وغیره .
9- فراهم نمودن شرایط استفاده از امکانات و فضاهای ورزشی با عنایت به تاثیر ورزش در سلامت سالمندان و بهبود سلامتی در حوزه های اضطراب و استرس و همچنین کمک به درمان بیماریهای دوران سالمندی و حفظ تعادل
ورزش کردن علاوه بر کاهش فرارسیدن زود هنگام ناتوانی باعث عدم بروز افسردگی شده و از طرفی نشاط و افزایش امید به زندگی را منجر میشود.
10-ارایه مشاورات تغذیه بصورت کلاس آموزشی , ساخت فیلم های کوتاه و توزیع کتاب و بروشور

11-فراهم کردن شرایط حضور در فرهنگ سرا های سطح شهر بنحوی که همه افراد، چه سالمندان و چه جوانان در کنار هم حضور داشته باشند و میان آنها ارتباطی گسترده به وجود بیاید.
12-حمایت های مالی ا ز سالمندان از طریق ارائه کمک های حمایتی ، موردی وتوزیع مستمری به سالمندان تحت پوشش .
13- استفاده از ظرفیت شبکه CBR : شبکه تشکیل شده در CBR و استفاده از پتانسیل های موجود در آن می تواند راه را برای رسیدن به اهداف هموار نماید .
در موضوع استفاده از داوطلبان در CBR با توجه به اینکه در جوامع در حال توسعه افراد برای ادامه حیات نیازمند شغل هستند کمتر تمایل به کار داوطلبانه دارند و نتیجتاً استفاده از این موضوع دور از ذهن می نماید و برای نیل به اهداف اعتبارات لازم این فرایند ها باید پیش بینی و لحاظ گردد.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر اجرای CBR و فعالیتهای واگذار شده به آن عوامل فرهنگی جامعه می باشد و از طرفی در فرهنگ جامعه ایرانی سالمندان از جایگاه ویژه ای یرخوردار می باشند بنظر می رسد شبکه های موجود در CBR می توانند در اجرای آن موفق باشند.
14-سرمایه گذاری وارایه آموزشهای لازم در سنین کمتر در راستای سلامت جسمی و روحی دوران سالمندی
15- ارائه خدمات بیمه وبیمه مکمل درمان به سالمندان نیازمند بدون پوشش بیمه
مشکلات پیرامون جهت اجرائی نمودن هرچه بهتر طرح توانمند سازی سالمندان
1- عدم تخصیص اعتبارمکفی جهت اجرای طرح های ساماندهی وتوانبخشی سالمندان (اعتبار اجرای طرح ، کمک به تشکل ها ، یارانه مراکز ).
2- عدم همکاری ارگان ها وسازمان های ذیربط جهت اجرائی نمودن طرح توامند سازی سالمندان بدلیل گستردگی این طرح باتوجیح های مختلفی همچون عدم پیش بینی اعتبار ی خاص دربودجه سالانه این سازمان ها ، عدم توجه به موضوعات سالمندی ونبودن نظارت برعملکرد این سازمان ها ونداشتن قدرت اجرائی ویابازخواست سازمان بهزیستی از این سازمان ها
3- مشکلات عدیده معیشتی بدلیل مکفی نبودن مستمری ماهانه ، عدم حمایت سازمانههای حمایتی جهت تحت پوشش نمودن این عزیزان بدلیل مشکل درقوانین جاری وتدوین واصلاح این قوانین درسطح کلان واتخاذ سیاستهای مناسب درجهت دستیابی سالمند به یک زندگی سالم وموفق .
4- مشکلات عدیده درمانی بدلیل فقدان پوشش هرنوع بیمه ، بالابودن هزینه های درمانی ، عدم توانائی مالی درجهت تامین این هزینه ونیاز مبرم به درمان باتوجه به ناتوانائی های ناشی از کهولت سن وعدم توجه وافی به موضوع درمان این عزیزان از سوی سازمان های حمایتی .توجه بیشتر شبکه بهداشت وسازمان بهزیستی به بحث بهداشت ، تغذیه ، خدمات توانبخشی ازطریق دایر نمون کلاسهای آموزشی درزمینه بهداشت ، پیشگیری وتوانبخشی ، تهیه بولتن وبروشور، تهیه برنامه های آموزشی وباز آموزی ، جدب نیروهای متخصص درامور سالمندی ، تهیه وتامین وسایل کمکی توانبخشی وپزشکی ،برگزاری همایشها ونشست های تخصصی وغیره .که نیازمند برنامه ریزی ونامین منابع مالی لازم است .
5- توجه بیشتربه اشتغال سالمندان بدلیل داشتن توانائی نیمی از ایشان جهت اشتغال پاره وقت بعد ازسنین بازنشستگی واستفاده ازتجربیات مفید این عزیزان وهمچنین داشتن نیاز مالی به تامین معاش وجلوگیری از بروز اختلالات روانی ناشی از احساس یاس وناامیدی .
6- عدم وجود اطلاعات وآمار دقیق سالمندان دراستان بدلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی دراین خصوص که همکاری بین بخشی ارگان های متولی سالمندان وموسسات مردم نهاد رادراین زمینه می طلبد .
7- گسترش ، توسعه وتجهیزمراکز ارائه خدمات توانبخشی ومراقبتی ، موسسات مردم نهاد وتشکل های غیر دولتی و تخصیص یارانه با توجه به تورم سالانه
8- اندیشیدن تمهیداتی جهت برنامه ریزی اوقات فراغت سالمندان ، آگاه سازی جامعه نسبت به مسائل ومشکلات سالمندی ، بهداشت وتغذیه که بدلیل عدم تعامل سازمان های ذیربط بایکدیگر این امورتاحدودی ابتر مانده است .
9- فعال نبودن کمیته های استانی درامور سالمندان بدلیل عدم توجه سازمان ها به بحث سالمندی ومتاسفانه نداشتن قدرت اجرائی سازمان بهزیستی بعنوان دبیر این شوراها
بروشور تغذیه وایمنی سالمندان

نقش تغذیه در سالمندی سالم
سالمندی پدیده ای طبیعی است که به مرور زمان با تغییرات فیزیولوپزیک همراه است. روند این تغییرات در افراد مختلف یکسان است ولی سرعت ایجاد آن متفاوت است. آنچه مسلم است از سالمندی نمیتوان پیشگیری کرد ولی میتوان با رعایت اصول تغذیه صحیح در تمام دوران زندگی سلامت جسمی و روحی خود را برای سالمندی حفظ کرد.
برخی افراد با رسیدن به سنین سالمندی و محدود شدن فعالیتهای اجتماعی توجه کافی به وضعیت سلامت خود ندارندو تصور میکنند بعلت کاهش فعالیت جسمانی،نیازهای تغذیه ای نیز کاهش می یابد البته این تصور در مورد مصرف انرژ ی قابل قبول است. اما در عین حال بدن فرد سالمند نیز همچون سایر سنین، نیازهای تغذیه ای خاص خود را دارد که جهت حفظ سلامت و افزایش سطح ایمنی بدن برای مقابله با انواع بیماریهای حاد و مزمن ضروری است. گرچه دوران سالمندی به سنین بالای 60 سال اطلاق میگردد ولی تغییرات از سالها قبل آغاز میشود. توجه به تغذیه در این دوران اهمیت خاصی دارد.ازدیاد فشار خون، بیماریهای قلبی و عروقی، پوکی استخوان، دیابت، بیماریهای کیسه صفرا، اغلب سرطانها و سایر مشکلات جسمی وابسته به عادات غذایی و وزن بدن است. مصرف مواد غذایی پرچربی بویژه چربی های اشباع ( روغن های جامد)، مصرف نمک زیاد و فیبر کم ، سیگار کشیدن، عدم تحرک جسمی، استرس زیاد و سایر عادات در بروز این بیماریها موثر هستند.

برنامه ریز ی غذایی و نیازهای تغذیه ای در دوران سالمندی:
برنامه غذایی در دوران سالمندی شامل طیف متنوعی از مواد غذایی است که شامل همه گروههای غذایی و در عین حال متناسب با فرهنگ فرد باشد. آشنایی با گروههای غذایی موجب میشود زمانی که مصرف یکی از منابع عمده مغذی به عللی در رژیم غذایی فرد محدود شود، مواد غذایی دیگری جایگزین میشود.بهترین راه اطمینان از تأمین نیازمندی های تغذیه ای، مصرف روزانه هر 4 گروه اصلی غذایی است که شامل: 1- گروه نان و غلات( 11-6 سهم) 2- گروه میوه و سبزیجات( 5-3سهم) 3-گروه شیر و لبنیات( 3-2 سهم) 4- گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها (3-2 سهم )5- گروه متفرقه که بسیار کم مصرف میشود.
1- گروه نان و غلات: شامل نان، برنج ، ماکارونی، رشته، گندم، جو و ... است. مهمترین مواد مغذی این گروه شامل کربوهیدرات، پروتئین، آهن، روی و ویتامینهای گروه ب، فسفر و منیزیم است. نقش این مواد در بدن تأمین انرژی و سلامت سیستم عصبی است.
2- گروه میوه و سبزیجات: شامل انواع میوه ها، سبزی خوردن، سبزی های برگی مانند کاهو، هویج، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، کدو و ... میباشد. این گروه منبع غنی ویتامینهای گروه ب، آ، ث و آهن میباشد. نقش این مواد در بدن افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت ها با تقویت سیستم ایمنی بدن، ترمیم زخمها، سلامت چشم و بینایی، سلامت پوست و کمک به سوخت و ساز بدن است.
3- گروه شیر و لبنیات: شامل شیر، ماست، پنیر، کشک و بستنی است و منبع غنی از کلسیم است که نقش مهمی در پیشگیری از پوکی استخوان ایفا میکند. علاوه بر کلسیم، این گروه سرشار از پروتئین، فسفر، ویتامین آ و ویتامین ب است. نقش این مواد استحکام استخوانها، دندانها، سلامت پوست و رشد است.
4- گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها: این گروه شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، دل و جگر، تخم مرغ ، عدس، نخود، لوبیا، بادام و گردو و... است. این مواد غنی از پروتئین، آهن، روی و برخی ویتامینهای گروه ب میباشند و نقش آنها در بدن رشد، خونسازی و سلامت اعصاب است.
سالمندان در صورت داشتن کلسترول خون بالا، فشار خون بالا، بیماریهای قلبی و عروقی و چاقی، بایستی مصرف تخم مرغ را به حداکثر سه عدد در هفته محدود کنند.گروه متفرقه شامل نمک، چربیها، قند و شکر،شیرینی ها و ترشیها میباشد که توصیه میشود همه افراد بویژه سالمندان از مواد غذایی این گروه کمتر مصرف کنند.

کلیدی ترین نیازهای تغذیه ای سالمندان:
1- آب: بهترین نوشیدنی آب است و حداقل مصرف روزانه آن 8 لیوان است.
2- انرژی: با افزایش سن نیاز به انرژی کاهش می یابد.
3- پروتئین: نیاز سالمندان به پروتئین مشابه یا حتی بیش از افراد جوانتر است. علت آن کاهش توانایی بدن در هضم و جذب آن است. توصیه میشود 25-20% پروتئین مصرفی از نوع حیوانی باشد زیرا پروتئین حیوانی نسبت به پروتئین های گیاهی کامل تر هستند.
4- کربوهیدرات (قندها و مواد نشاسته ای): سوخت و ساز کربوهیدراتها با افزایش سن کاهش می یابد و تحمل بدن نسبت به گلوکز( قند خون) تغییر میکند. عدم تحمل لاکتوز(قند شیر) در سالمندان شایع است.
5- چربی: مصرف چربیها بایستی در رژیم غذایی سالمندان محدود شود.
6- ویتامینها و املاح: آنچه درمورد ویتامینها به افراد مسن توصیه میشود مشابه توصیه برای سایر سنین است
ویتامین آ : غنی ترین منابع آن شامل جگر ،زرده تخم مرغ ،اسفناج ،هویج وجعفری است .
ویتامین د : از جمله منابع غذایی این ویتامین روغن کبد ماهی ،زرده تخم مرغ و جگر است .
ویتامین ب6 : منابع غذایی آن شامل انواع گوشت ،لبنیات ،تخم مرغ و حبوبات است .
ویتامین ب12 : در گوشت قرمز ،ماهی ،تخم مرغ و لبیات وجود دارد
ویتامین ث : سبزیها و میوه های تازه حاوی این ویتامین هستند
آهن : زرده تخم مرغ ،گوشت ،حبوبات و سبزیهای برگ سبزتیره ازجمله جعفری و اسفناج حاوی مقادیر بالایی آهن میباشند .
روی : منابع غذایی روی شامل گوشت ،شیر و حبوبات است .
کلسیم : شیر و لبنیات منابع غنی کلسیم هستند .
منیزیم : منابع غذایی غنی از منیزیم شامل کاکائو ،آجیل لوبیای سویا ،دانه کامل غلات ،اسفناج ،نخود سبز ،جگر ،گوشت گاو و عدس میباشد .

تاکید در برنامه غذایی سالمندان بر مصرف مواد غذایی کم چرب ،کم کلسترول ،کم نمک و پر فیبر است و این را باید همیشه مدنظر داشت که برای سالم ماندن در زمان سالمندی باید تغذیه صحیح را در طول زندگی مدنظر قرار دهیم .

حفظ ایمنی سالمندان در محیط خانه
با پیشرفت علم و تکنولوژی عمر انسانها نیز افزایش پیدا کرده است و این امر که برخی از افراد تا 80 و یا گاهی 90 سالگی هم به زندگی خود ادامه دهند به هیچ عنوان اتافق عجیبی به نظر نمی رسد؛ اما از آنجایی که قابلیت حرکتی و سلامت عمومی بدن تا حدودی در این سنین افول پیدا می کند، برخورداری از یک دکوراسیون مناسب برای سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. اگر دکوراسیون خانه سالمندان مطابق با نیازهای آنها نباشد امکان وقوع حادثه افزایش پیدا کرده و سالخوردگان آسیب های فیزیکی بیشتری را متحمل می شوند.


تحقیقات گویای این مطلب هستند که هر سال 1 نفر از هر 8 نفر فرد سالخورده ای که راهی بیسمارستان می شوند به دلیل ایجاد سانحه در خانه های خود دچار مشکل شده و روانه بیمارستان می شوند. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی تنها چند تغییر کوچک لازم است.

زمین خوردگی یکی از شایع ترین آسیب هایی است که به افراد سالخورده وارد می شود. به این منظور باید مسائل مختلفی را رعایت نمایید. در هر دو طرف پله ها نرده بزنید تا هم از افتادن جلوگیری بعمل آید و هم اینکه فرد سالخورده با تکیه بر آنها راحتتر بتواند حرکت کند.

زیر فرش ها از نگهدارنده های پلاستیکی استفاده کنید تا فرش رانش نداشته باشد و سبب سر خوردن فرد نشود. همچنین در حمام و سرویس بهداشتی نیز از پادری های پلاستیکی ضد لغزش استفاده کنید.

افراد سالخورده به این دلیل که حس بویایی قوی ندارند در معرض خطر آتش سوزی بیشتری قرار دارند. به همین دلیل باید برای منزل آنها هشداردهنده های مخصوص آتش و دود استفاده شود. در صورت استفاده از بخاری حتماً دریچه ها و دودکش ها را چک کنید تا گاز مونوکسید کربن به داخل خانه بازگشت نداشته باشد.

استفاده از نور مناسب برای سالخوردگان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در شب ها مهم است تا بتوانند جلوی راه خود را به خوبی ببینند و مسیر رفت و آمد خود را سادگی پیدا کنند.

در مورد استفاده از وسایل برقی نیز مطمئن شوید که سیم آنها در مسیر عبور و مرور قرار ندارد و همچنین پریز به درستی متصل شده است. برای کنترل برق ساختمان از فیوز مناسب استفاده شود. در ضمن یک چراغ قوه در دسترس قرار دهید تا در صورت برق رفتن بتوانید از آن استفاده کنید.

استفاده از قفل مناسب برای درب و پنجره نیز ضروری است. این امر آرامش خیال افراد مسن را بیش از هر چیز دیگری فراهم می آورد. برای افزایش هر چه بیشتر امنیت عزیزانتان می توانید از سرویس دزدگیر مرکزی استفاده نمایید.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206058