سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

ردیف

محور سنجش

پرسش

پاسخ

1

شفافیت فرایندی

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

2

نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

3

انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

4

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

5

امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

6

به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

7

راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

8

تسلط بر فرایند

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

9

زمان فرایند

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

10

تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

11

میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

12

نظام مند بودن فرایند

نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

13

دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

14

ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

15

احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

16

کلیت فرآیند

احساس رضایت از خدمت دریافت شده

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
دوشنبه 3 تير 1398
07:23:52


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206014